Start
sobota, 30 wrzesień 2023
Wydawanie zaświadczeń PDF Drukuj E-mail

Wydawanie zaświadczeń o leczeniu

Wydawanie zaświadczeń w placówce reguluje: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego:
Art. 217.
§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Zaświadczenie jest wydawane na wniosek pacjenta, złożony bezpośrednio do terapeuty prowadzącego lub w razie jego nieobecności do innego terapeuty pełniącego zastępstwo.
Zaświadczenia o leczeniu w większości sytuacji wydawane są bezpłatnie.
Jednak Pacjent powinien się liczyć także z tym, że będzie musiał pokryć koszty wydania orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego wydawanego na swoje życzenie, jeżeli nie jest związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku; orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego wydawanego na życzenie pacjenta, jeżeli nie jest wydawane w celach pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Świadectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, orzeczenie, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo zakładu opieki zdrowotnej może być wydane przez lekarza wyłącznie po uprzednim osobistym zbadaniu tej osoby.

Na leczenie szpitalne/stacjonarne  skierowanie może wystawić  każdy lekarz. Nie musi być to lekarz Centrum ani nawet lekarz ubezpieczenia zdrowotnego! Ważność skierowania wynosi 14 dni

 

Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!